TÀ PHÁI Soldiers - viện dưỡng lão cho các chiến binh

Hochoi

Binh Nhì
*Tên: Hùng
*Ingame : DuongNgu
*Tuổi: 46
* FB : Không có vì chưa bao giờ dùng


Ghi chú:
Vì đã quá già so với tuổi chơi game HKGH, không thạo máy tính lắm nên không dùng FB, chơi từ đầu mà giờ mới chỉ đạt cấp 76 (Đao Tà), từ khi chơi chỉ solo lủi thủi một mình, nay mong muốn vào Viện dưỡng lão để đỡ đơn côi, xin Bang chủ rộng lòng đón nhận.
 
Bên trên