XIN XỎ Kiếm cần xin nhận sp tà ,bro nào dư slot nhận giúp với ạ

Bên trên