THAN THỞ Boss sâu béo

SuperCover

Trung Sĩ
Event làm ơn để random xuất hiện cho có time tìm kiếm tí a ơi. Đợt tết bận k tham gia đc event nên k biết h đi tham gia coi s mà nơi xuất hiện mặc định kiểu này chưa đánh đc nửa máu cả 2-3 pt qua ks chơi s:V
Boss dã ngoại mà auto biết chỗ mất vui.
 
Bên trên