XIN XỎ Mấy anh pro ninja cho em hỏi với !

Daikalop1a

Binh Nhất
Vừa mất 2m và đã hiểu ! nhưng cài auto trong đó làm sao ?
debuff là cái skill cột 1, cột 2, đồ ngon train thì dùng cột 2, click vào cái thích khách chi hồn (khi đã mở nó được tích hợp trong hộp auto, phần lụm đồ, thương nhân chi hồn...) cái hút rage thì 6x mới có (nó để mặc định 21s) còn skill hình như nó cũng mặc định debuff cao nhất
 
Bên trên