BÁN Bán ac df 79 thương 87 cầm 87 nữ tà

cubitrung

Binh Nhất
như tít
Df 79 kc buff . áo 7x ch7 sét 7x def 66 65. giáp 75 f 8 ch5

Thương 87 thuong 48m f 26 +4 Áo 6x f 8 ch7 4 ngoại sét 8x def 76 75 giáp 75 f 8 ch5

Cầm 87 giáp 65 f 8 7 ch6 cầm 71m f 28 28 27 26 +4 áo 8x def 164

Sét 8x def 78 76 Chân 8x cc f 8 ch4
Nhân cày đệ bâc 1 tà phái
 
Bên trên