GIÚP ĐỠ Ae giúp đỡ

ZhunLK

Gia nhập giang hồ
mở ctrl A lấy hình mặt cười (hỷ) xuống. Chỉnh lại skill kết hợp skill mạnh nhất => mạnh 2 => mạnh 3.
Kẹp: Skill mạnh nhất => hỷ => Skill mạnh nhất => hỷ => skill kết hợp.
 
Bên trên