THÔNG BÁO Đăng kí chuyển nhượng nhân vật

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
ID chuyển hahuytinh
Nhân vật : Nhim
ID nhận : sterben
ID chịu phí : hahuytinh
------------------
ID chuyển: nambinh02
Nhân vật: Petrinh
ID nhận : Comfor
ID chịu phí : Comfor
------------------
xong nha
 
Bên trên