Lục Chỉ Cầm Ma

Gender
Male

Chữ ký

<:-PTri Âm Dễ Kiếm<:-P
<:-PTri Kỷ Khó Tìm<:-P

Nhưng muốn có Tri Kỷ hãy tìm Tri Âm trước.
Bên trên